SÅ HÄR har vi gått till väga i VÅRT ARBETE

Ridån har gått upp över 44 000 kvällar och över 2 600 verk har framförts. Hur många artister som har stått på våra scener genom åren kan vi inte ens räkna!

Detta är en ständigt växande databas över vår föreställningsverksamhet från 1773 till nutid. Här kan du hitta information om våra olika föreställningar, konstnärliga team, artister och dirigenter.

Tack till Riksbankens Jubileumsfond som har möjliggjort detta arbete.

Vår målsättning

Den 18 januari 1773 invigdes den Kongliga Svenska Operan i Bollhuset. År 1788 instiftades Dramatiska Teatern, och under 100 år var Operan och Dramaten under gemensam administration innan de skildes åt 1888. Genom historien har vi framfört opera, balett, skådespel och konserter. Vår ambition är att täcka in hela perioden – en snart 250-årig verksamhet – och samtliga konstformer. Målsättning är att ge en så komplett bild som möjligt av Kungliga Teatrarnas och Operans föreställningsverksamhet.

Med hjälp av repertoardatabasen kan vi till exempel se hur repertoaren har skiftat under olika perioder. Vissa verk har mer eller mindre alltid legat på repertoaren, medan andra – trots stora framgångar i sin samtid – senare har glömts bort.

Under 1700- och 1800-talet var gränserna mellan de olika konstformerna heller inte så skarpa som i dag; att på en och samma kväll framföra både en opera, ett skådespel och ett konsertstycke var inte ovanligt. Artisterna växlade ofta mellan genrerna och en föreställningskväll var ofta rikt sammansatt. Detta kan tydligt ses på de affischer som du nu kan hitta digitalt.

I repertoarbatabasen kan du också se hur Operans utbyte med omvärlden har sett ut; vi har haft en omfattande turnéverksamhet, både i Sverige och utomlands, liksom många besökande artister och dirigenter och gästspel från andra teatrar.

Begreppet produktion

Databasen är strukturerad utifrån Kungliga Teatrarnas/Operans olika produktioner. Med en produktion avser vi en uppsättning av ett verk där ett konstnärligt team – regissör, scenograf, koreograf etcetera – har gjort sin tolkning av verket. En ny tolkning av verket, med ett nytt konstnärligt team, räknas därför som en ny produktion. En produktion har ett antal framföranden, som vi har valt att benämna föreställningar.

Det här sättet att se på begreppet produktion fungerar oproblematiskt för större delen av 1900-talet fram till vår tid. För tiden före 1900-talet är det svårare att definiera och sortera ut olika produktioner då nytolkningar av verk inte förekom på samma sätt som i dag. För denna period har en ny produktion av ett verk istället ansetts föreligga då dekoren helt eller till väsentlig del förnyats.

Omfattning

Databasen kommer ständigt att växa. Idag återfinns följande:

Tillvägagångssätt

I det här projektet har vi sammanfört olika källor som behandlar vår repertoar. Datat är källtextbaserat, d.v.s. är i möjligaste mån inmatat som källorna anger. Titlar har därför fått behålla de stavningar de haft under sin speltid (för att underlätta sökningar hittas dock titlarna även med moderniserad stavning). Roller är namngivna som de namngavs på de dagliga affischerna eller i programmen. Produktionerna är uppdelade på sina respektive konstformer opera, balett eller skådespel, vilka tolkas i bred bemärkelse (ursprungsbenämningar såsom skådespel med sång, opéra-comique och komedi med sång, har behållits och anges som de anges på källan). Artister skrivs och stavas som regel enligt källan. Det innebär att under 1700-, 1800- och början av 1900-talet anges inte artisternas förnamn, utan epitet såsom herr, fru och fröken används. Långa rollistor har ibland behövt förkortas. För vissa produktioner finns endast de större rollerna/solistrollerna med. Detta gäller särskilt balettrepertoaren. Observerera att artisterna ännu enbart är sökbara på de namn de hade vid det aktuella speltillfället. Har samma artist uppträtt under olika namn, vilket ofta – speciellt förr – var fallet särskilt för kvinnor som gifte eller gifte om sig, måste sökningar göras på de respektive namnen.

Uppgifter om regissörer och dirigenter är sällsynta i källmaterialet före 1900.

Premiär avser uppsättningens premiärdatum. Vid externa gästspel avser premiärdatum gästspelets första speltillfälle på Kungliga Teatrarna/Operan.

Med delföreställning menas en föreställning där endast en del av verket har framförts. Det kan vara en eller flera enstaka akter. Är det endast mindre delar eller enstaka scener ur ett verk som har framförts, kan dessa hittas på de dagliga affischerna. Under 1800-talet var framföranden av arior, duetter och scener ur operor mycket vanliga. Ofta framfördes de i kostym. Enstaka akter och scener framfördes redan under Bollhustiden.

För många verk har Operan en numrering för hur många gånger ett verk har framförts på teatern. Dessa siffror anges i dag på programbladet och har så gjorts på affischer och rollistor genom årens lopp. Felräkningar, bortglömda föreställningar och inräknade ofullständiga föreställningar förekommer.

Balettrepertoaren under 1800-talet kan inte beskrivas lika tillfredsställande som operarepertoaren eller repertoaren för skådespel. Många gånger anges på affischen endast ”dans” eller ”balett” med knapphändiga uppgifter om koreograf eller kompositör. Det kan därför vara svårt att identifiera och särskilja dessa.

Informationen om Operans turnéverksamhet börjar under 1930-talet. Som nationalscen har vår turnéverksamhet varit omfattande. Information om turnéer har registrerats när informationen har funnits i våra huvudkällor – d.v.s. våra dagliga affischer, program, rollistor samt Repertoar på Kungliga Teatern 1773-1973. Begreppet turné används då Operan har framträtt på annan ort och scen. Då en annan teater eller ensemble har varit på besök på Operan används begreppet gästspel.

Vidareutveckling

Vi är medvetna om att det finns mycket information och flera föreställningar som ännu inte finns med. Risken för fel och ofullständigheter kommer vi inte ifrån. Källmaterial och uppgifter saknas och det finns mer information att tillföra. Men, vi hoppas att komma så nära sanningen som möjligt. Databasen är ständigt växande och vi kommer kontinuerligt att lägga in mer information, gå igenom flera källor, korrigera fakta osv. Har du rättelser eller korrigeringar är vi tacksamma för att du hör av dig till oss på: arkiv@operan.se

Vi planerar att i framtiden bland annat komplettera med följande: